Saksliste for årsmøte 31.01.2016

Til medlemmene i CK ELVERUM,( Elverum SK og JH-Sykkel)

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte.

Styret viser til innkalling til årsmøte av 11.januar 2016.

 

Årsmøtet avholdes den 31.januar 2016, kl 19.00 på Scandic Elgstua Hotel.

Under følger sakslisten for årsmøtet.

Årsmøte skal:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle saker og forslag.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta klubbens handlingsplan og budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) Øvrige styremedlemmer og varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan

d) To revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett i eller

gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Følgende dokumenter blir gjennomgått på årsmøtet:

 • Styrets forslag til forretningsorden
 • Regnskap med revisors beretning
 • Eventuelle forslag og saker, herunder lovendring.
 • Styrets forslag til medlemskontingent
 • Styrets forslag til budsjett
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
 • Valgkomiteen innstilling
 • Styrets innstilling på neste års valgkomite

 

Med vennlig hilsen

Styret i CK ELVERUM (Elverum SK og JH-Sykkel)

Gustav Heramb og Kjell Bjertnes

 

Vedlegg 1: Originalt dokument i DOXC: Saksliste til årsmøte 31 01 2016