Protokoll fra årsmøte 31.01.2016

Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016.

 

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede

12 medlemmer fra tidligere JH-sykkel og 12 medlemmer fra tidligere ESK er tilstede. 2 av de fremmøtte fra JH er under stemmeberettig alder. Det betyr 10 stemmeberettige fra JH og 12 fra ESK tilstede på kveldens årsmøte i CK Elverum.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Ingen innvendinger — innkalling, saksliste og forretningsorden enstemmig godkjent.

Sak 3:

Valg av dirigent

Gustav Heramb foreslått og enstemmig godkjent.

Valg av sekretær:

Britt Unni Lønstad-HaIvorsen foreslått og enstemmig godkjent.

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:

Knut Ulfsbøl og Per Fonnaas foreslått og enstemmig vedtatt.

Valg av tellekorps:

Per Dahl og Tone Lien foreslått og enstemmig vedtatt.

Sak 4: Behandling av klubbens årsberetning

Gustav Heramb leste opp årsberetningen fra ESK for sesongen 2015. Ingen kommentarer til denne. Årsberetningen ble enstemmig godkjent. Kjell Bjertnes leste opp årsberetningen fra JH for sesongen 2015. Ingen kommentarer til denne. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Behandling av klubbens regnskap i revidert stand.

Gustav Heramb viste regnskapet for ESK og leste opp revisorens innstilling. Regnskapet ble enstemmig godkjent uten kommentarer. Kjell Bjertnes viste regnskapet for JH leste opp revisorens innstilling. Regnskapet ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

Sak 6: Behandling av saker og forslag

Sak 6.1 Lover for CK Elverum

Styret fremla lovforslag i henhold til NIF lovnorm. Loven ble enstemmig vedtatt.

Sak 6.2 Medlemskontigent

Styret foreslår at kontingent for 2016 skal være kr.150,- for medlemmer t.o.m fylte 16 år og kr.350,- for øvrige medlemmer. Æresmedlemmer fritas for kontingent. Et medlem mener satsene er for høye. Det ble dermed en avstemming om forslaget.Bare 5 stemte mot og det fremlagte forslag er dermed vedtatt.

Sak 6.3 Dirt-park

Det er utarbeidet et forslag om å anlegge en Dirt-Park i et område ved Sagtjernet. Styret ber om årsmøtets fullmakt til å inngå avtaler om å gjennomføre prosjektet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6.4 Regnskapsføring

Styrets forslag om å innhente tilbud fra, og gjøre avtale om at autorisert regnskapsfører skal føre klubbens regnskap, ble ikke vedtatt. Årsmøtet gikk imot forslaget med 12 stemmer mot og 10 stemmer for.

Sak 7: Behandling av klubbens organisasjonsplan

Gustav Heramb refererte til klubbens organsisasjonsplan. Denne ble enstemmig vedtatt.

Sak 8: Valg.

8.1 Valg av leder

Kjell Bjertnes er innstilt og foreslått. Enstemmig vedtatt og valgt for I år

8.2 Valg av nestleder

Heidi Skoglund er innstilt og foreslått. Enstemmig vedtatt og valgt for 2 år.

8.3 Valg av styremedlemmer

 • Styremedlem og kasserer: Rolf Brennodden. Velges for 1 år.
 • Styremedlem og sekretær: Britt Unni Lønstad-Halvorsen. Velges for 1 år.
 • Styremedlem: Kjell Østerhagen. Velges for 2 år.
 • Styremedlem: Ole Larsen. Velges for 2 år.
 • Varamedlem: Øivind Larsen. Velges for 1 år.

Alle disse ble enstemmig vedtatt.

8.4 Valg av revisorer.

Ivar Richard Larsen og Rune Midtun. Begge ble enstemmig vedtatt. Sitter i 1 år.

8.5 øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan/ Aktivitetskontakter:

 • Landevei: Bjørnar Grindvold
 • Damer: Marianne Harviken
 • Terreng: Bengt Arne Storsveen
 • Downhill/Vindheia: Per Fonnaas
 • Sykkelskole: Hans Rikard Evensen Mekaniker: Knut R. Bjerke Ungdomsgruppa: Knut Ivar Ulfsbøl
 • Sykkelruteprosjektet: Elisabeth Brekke Hansen
 • JH-Rittet: Arne Nedkvitne
 • Terningenrittet: Gustav Heramb
 • Elgtråkket: Hans Richard Evensen
 • Merkeansvarlig Elgtråkket: Frode Røsand
 • Web-ansvarlig: Kjersti Aas.
 • Tidtaking: Jan Lunner.
 • Triathlonkontakt: Jan Lunner.
 • Alle disse ble enstemmig vedtatt.

8.6 Styret gis fullmakt til å peke ut representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.

Enstemmig godkjent og vedtatt.

8.7 Valg av representanter i valgkomiteen

Ole Petter M. Larsen, Knut Ragnar Bjerke og Jørn Qviller ble enstemmig vedtatt.

Styret får fullmakt til å finne ett ekstra medlem i valgkomiteen.

Sak 9: Vedta klubbens handlingsplan og budsjett

Styret la fram forslag om at styret gis fullmakt til å lage handlingsplan og budsjett. Årsmøtet gikk mot forslaget, som dermed falt. Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å lage handlingsplan og budsjett og framlegge dette for medlemmene på et ekstraordinært årsmøte. Dette ble enstemmig vedtatt.

Original dokument: Protokoll CKE 31012016

Draktkolleksjonen ble vist på dette møte, klikk her for å se denne.